اتوبار ستارخان

شعبه قبلیباربری یوسف آباد
شعبه بعدیباربری فردوس