اتوبار صادقیه

شعبه قبلیاتوبار شیخ بهایی
شعبه بعدیاتوبار ظفر