اتوبار طرشت

شعبه قبلیاتوبار چهاردیواری
شعبه بعدیاتوبار محمدعلی جناح