اتوبار شهرک ژاندارمری

شعبه قبلیاتوبار بلوار فردوس
شعبه بعدیباربری بلوار فردوس