باربری بلوار فردوس

شعبه قبلیاتوبار شهرک ژاندارمری
شعبه بعدیباربری محمدعلی جناح