اتوبار حقانی

شعبه قبلیباربری حقانی
شعبه بعدیاتوبار افریقا