باربری فاطمی خیابان باباطاهر

شعبه قبلیباربری فاطمی خیابان آونگ
شعبه بعدیباربری فاطمی خیابان بعثت