باربری فاطمی خیابان بعثت

شعبه قبلیباربری فاطمی خیابان باباطاهر
شعبه بعدیباربری فاطمی خیابان پروین اعتصامی