باربری فاطمی خیابان سین دخت

شعبه قبلیباربری فاطمی خیابان سوم
شعبه بعدیباربری فاطمی خیابان ششم