باربری سعادت آباد خیابان شهید مهدی کنی فرد

شعبه قبلیباربری سعادت آباد خیابان شهید محمدرضا یعقوبی
شعبه بعدیباربری سعادت آباد خیابان علامه طباطبایی